Stamboom van Jacob Buwes
 

man

vrouw

Klik op een naam voor link naar tekst.


info

NAAR STAMVADER

Pietje Andries van Gorkum

Jeltje Andries van Gorkum

Andries Gerrits Dijkstra

Jan Andries van Gorkum

Robijn Jans

Murk Andries van Gorkum

Tettje Jans Arbeider

Hyke Andries van Gorkum

Murk Andries van Gorkum

Pieter Andries van Gorkum

Froukje Jans Arbeider

Pietje Andries van Gorkum

Yttje Minnes van der Wal

Jan Minnes van der Wal

Wytske Jans Arbeider

Ytje Minnes van der Wal

Tjalling Minnes van der Wal

Jelle Minnes van der Wal

Jan de Jong

Mayke Robijns Arbeider

Jitte de Jong

Jan Robijns de Jong

Douwe Jans de Jong

Freerk de Jong

Klaas de Jong

Jetse Robijns

Freerkjen de Jong

Jan Robijns Arbeider

N

N

Hessel Faber

Saakje de Jong

Maaike Faber

N

Hessel Faber

Ynskjen Wybrens Wijnalda

Wybren Faber

Maaike Faber

Wynsen Faber

Robijn Faber

Maike Robijns de Jong

Nellie Faber

Maaike Wijnalda

Wybren Wijnalda

Hette Wijnalda

Jeltje Robijns de Jong

Antje Wijnalda

Robijn Jans Arbeider

Haye Wijnalda

Robijn Wybrens Wijnalda

Froukje Annes

Ynskje Wijnalda

Jelle Robijns de Jong

Tjitske Wybrens Wijnalda

Tietje Robijns

Antje Annes

Jan Wijnalda

Robijn Beerends

Ynskje Wijnalda

Tjitske Popkes

Haye Jan Wijnalda

Popke Robijns Tichelaar

Tjitske Popkes

Jelle Robijns de Jong

Robijn Wijnalda

Jake Robyn de Young

Reka de Young

Robijn de Jong

Gerrit de Young

Jeltje Robijns de Jong

Riemke de Jong

Jessie de Young

Feike de Jong

Rena de Young

Sake de Jong

Jelle Robijns de Jong

Tjitske Smidstra

Sjoerdtje de Jong

Tjerk Smidstra

Maaike de Jong

Feike de Jong

Frans de Jong

Dirk de Groot

Klaas de Groot

Jeltje Robijns de Jong

Klaas de Groot

Janneke de Groot

Tjerk de Groot

Albert van der Sluis

Antje Tigchelaar

Heintje van der Sluis

Philepina Tigchelaar

Philippina Tigchelaar

Klaas Tjerks Tigchelaar

Philippine Tigchelaar

Jetske Tjerks Tigchelaar

Hendrik Tigchelaar

Trijntje Klases Tichelaar

Hendrik Tjerks Tigchelaar

Johannes Tigchelaar

Tjerk Klases Tigchelaar

Hendrik Tjerks Tigchelaar

Hendrik Tigchelaar

Jetske Tjerks Tigchelaar

Tjerk Tigchelaar

Trijntje Tjerks Tigchelaar

Petronella Tigchelaar

Rommert Tjerks Tigchelaar

Antje Tigchelaar

Rommert Klases Tigchelaar

Dieuwke Tigchelaar

Robijn Tjerks

Rommert Tigchelaar

Klaas Tjerks Tichelaar

Klaas Rommerts Tigchelaar

Sybren Tigchelaar

Klaas Rommerts Tigchelaar

Baukje Tigchelaar

Geertje Tigchelaar

Rommert Klases Tigchelaar

Jan Tigchelaar

Japke Tigchelaar

Jan Rommerts Tigchelaar

Baukje Tigchelaar

Robijn Hiemstra

Bouwe Robijns Tigchelaar

Bregtje Hiemstra

Robijn Klases Tigchelaar

Trijntje Robijns Tigchelaar

Aafke Hiemstra

Klaas Robijns Tigchelaar

Willem Hiemstra

Tjietske Hendriks Post Tichelaar

Klaaske Postma

Tjitske Faber

Hiltje Wopkes Faber

Wopke Andries Faber

Yeb Wopkes Faber

Doetje Faber

Wopke Faber

Wopke Yebs Faber

Dirk Wopkes Faber

Andries Faber

Wopke Faber

Goris Wopkes Faber

Harmina Faber

Johannes Faber

Ytje Tigchelaar

Janke Hoekstra

Folkert Gerrits Tigchelaar

Folkert Tigchelaar

Fraukje Tjerks Tigchelaar

Froukje Gerrits Tigchelaar

N

Itje Bouwes

Roelof Gerrits Tigchelaar

Jetske Tigchelaar

Bouwe Doytses

Doytse Buwes

Baukje Tigchelaar

Ydtie Bouwes

Simme Gerrits Tigchelaar

Klaaske Tigchelaar

Baauk Doytses

Doytse Buwes

Froukje Tigchelaar

Antje Jacobs

Jacob Bouwes

Tina Tigchelaar

Bouwe Jacobs

Tettje Bouwes

Froukje Tigchelaar

Jacob Bouwes

Antje Jacobs

Folkert Gerrits Tigchelaar

Aafke Tigchelaar

Take Jacobs

Aaltje Tigchelaar

Bauckje Jacobs

Haie Yedes

Jetske Tigchelaar

Rinske Robijns

Jetske Yedes

Gerrit Tigchelaar

Sytske Robijns

Wopke Gerrits Tigchelaar

Gerrit Tigchelaar

Gerrit Yedes

Gerrit Tigchelaar

Rinske Robijns

Wybe Yedes

Jetske Tigchelaar

Bouwe Robijns

Aate Yedes

Trijntje Tigchelaar

Bauck Robijns

Haaie Yedes

Froukje Gerrits Tigchelaar

Jetske Tigchelaar

Jetske Robijns

Robijn Jetses

Elisabeth Tigchelaar

Roelof Gerrits Tigchelaar

Gerrit Tigchelaar

Roelof Gerrits Tigchelaar

Jan Tigchelaar

Elisabeth Tigchelaar

Jetske Tigchelaar

Tjerk Gerrits Tigchelaar

Jan Dreunhuizen

N

Setske Gerrits Tigchelaar

Jetske Dreunhuizen

Gerrit Dreunhuizen

Janke Tichelaar

Harmke Tichelaar

Gerrit van Seijst

Rigtje Tigchelaar

Johannes van Seijst

Elisabeth Tichelaar

Tjerk van Seijst

Gerrit Tjerks Tichelaar

Tjerkje Tichelaar

Tjerk Tichelaar

Bouwe Jacobs

Tjerk Tichelaar

Dirk Bos

Lieuwe Tichelaar

Maria Henriette Bos

Susanna de Groot

Age Bos

Mieke Bos

Cornelis Bos

N

Mieke de Groot

Wiepkje de Groot

Tjerk de Groot

Maria Tjerks

Susanna de Groot

Tjerk Robijns Tichelaar

Harmke de Groot

Geertje de Groot

Rienk de Groot

Dirk de Groot

Mieke de Groot

Rienk de Groot

Antje de Groot

Dirk de Groot

N

Tjerk Tichelaar

Wijbe Jacobs

Johannes Tichelaar

Bauke Tichelaar

Tjerk Gerrits Tjerks Tichelaar

Hendrikje Tichelaar

Bauke Tichelaar

Klaas Tichelaar

Harmke Tichelaar

Mieke Maria Tichelaar

Wilhelmina Tichelaar

Adriaantje Tichelaar

Klaas Tichelaar

Klaske Tichelaar

Robijn Bouwes

Bonne Tichelaar

Jetse Bouwes

Tjerk Tichelaar

Rinse Bouwes

Lammert Tichelaar

Douwe Gerrits Tichelaar

Jancke Jacobs

Bauke Tichelaar

Harmke Tichelaar

Jacob Jacobs

Jacob Jacobs

Jeltje Tichelaar

Klaas Tichelaar

Harmke Tichelaar

Tjerk Tichelaar

Tjerk Tichelaar

Sipkje Tichelaar

Lodewijk Tichelaar

Harmen Tichelaar

Klaasje Tichelaar

Foekje Brouwer

Aafke Tichelaar

Jacob Buwes

Gerrit Brouwer

Grietje Brouwer

Grietje Gerrits Tichelaar

Douwe Brouwer

Johannes Brouwer

Johanna Brouwer

Ymkje Reinhart

Johanna de Vries

Jan Tichelaar

Jetske Attema

Jan Tichelaar

Douwe Attema

Johanna Attema

Tjietske Gerrits Tichelaar

Johanna Tigchelaar

Pier Attema

Hendricus Attema

Elisabeth Attema

Ele Tichelaar

Sietske Donia

Douwe Donia

Douwe Gerrits Tichelaar

Douwe Donia

Grietje Tichelaar

Gerlof Donia

Elizabeth Donia

Catharina Donia

Harmke Tigchelaar

Johannes Gerardus Marinus Donia

Douwe Tichelaar

Jekele Tichelaar

Trijntje Tichelaar

Elizabeth Tichelaar

Klaas Tigchelaar

Jacob Tigchelaar

Grietje Tigchelaar

Abraham Tigchelaar

Anne Tigchelaar

Gerrit Tigchelaar

Trijntje Tigchelaar

Abraham Tigchelaar

Tjietse Tigchelaar

Douwe Tigchelaar

Grietje Veltman

Gerrit Tigchelaar

Gerrit Tjerks Tichelaar

Klaas Veltman

Antje Robijns

Dieuwke Johannes

Gerrit Veltman

Andries Robijns

Simon Veltman

Andries Robijns

Robijn Andries

Antje Robijns

Grietje Veltman

Dieucke Meijnes

Rigtje Robijns

Anne Veltman

Johanna Tigchelaar

Jeltje Meijnes

N

Meynu Jelles

Feyck Meijnes

Maaike Veltman

Jeanetie Jelles

Antje Meijnes

Maaike Veltman

Ied Jacobs

Douwe Jelles

Douwe Meijnes

Auke Veltman

Jancke Jacobs

Haring Jelles

Lodewijk Veltman

Dorothea Tettje Veltman

Sjouke Boonstra

Klaas Boonstra

Ynse Boonstra

Grietje Boonstra

Ynskje Boonstra

Grietje Tigchelaar

Harmke Boonstra

Klaas Gerrits Tigchelaar

Mina Boonstra

Sije Boonstra

Johanna Boonstra

Hielke Boonstra

Douwe Boonstra

Eelke de Jong

Klaas de Jong

Jan de Jong

Fokje Tigchelaar

Tjerk de Jong

Henderikus de Jong

Grietje de Jong

Klaas Tigchelaar

Tjerk Tigchelaar

Okke Tigchelaar

Anne Tigchelaar

Juulien Johannes Tigchelaar

Klaas Tigchelaar

Lodewijk Tigchelaar

Grietje Tigchelaar

Akke Tigchelaar

Douwe Tigchelaar

Klaas Tigchelaar

Marijke Tigchelaar

Klaas Tigchelaar

Grietje Tigchelaar

Willem Tigchelaar

Grietje Taekema

Harmke Tigchelaar

Sijke Taekema

Antje Tigchelaar

Jacob Tigchelaar

Rinse Tigchelaar

Saskje Tigchelaar

Harmen Tigchelaar

Lodewijk Tigchelaar

Roelof Tigchelaar

Engeltje Tigchelaar

Jan van Wier

Lodewijk van Wier

Johanna Tigchelaar

Dirk van Wier

Harmen van Wier

Lodewijk Gerrits Tigchelaar

Saskje Tigchelaar

N

Mink Tigchelaar

Tjalling Tigchelaar

N

Lodewijk Tigchelaar

Lodewijk Tigchelaar

Gerrit Tigchelaar

Cornelis Tigchelaar

Gerrit Tigchelaar